Publikasjonar

Utvalde publikasjonar


Bukve, O (2013). Agriculture and rural development – the case of Norway. In: Kowalski, A, P Chmielinski, & M Wigier: Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe. Warszava: Institute of agricultural and food economics p. 142-153       http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2011-2014/1370006138


Bukve, O, & H P Saxi (2013). Parliamentarism in Norwegian regions - majority rule and excluded opposition. Local Government Studies. pp. 1-19.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930.2012.744968


Bukve, O (2012). Lokal og regional styring i eit institusjonelt perspektiv. Oslo, Samlaget http://www.samlaget.no/nn-no/utdanning/hu/boeker/organisasjon-administrasjon-og-leiing/offentleg-administrasjon/lokal-og-regional-styring.aspx


Hovlid, E, O Bukve, K Haug, A Aslaksen & C von Plessen (2012). Sustainability of healthcare improvement: what can we learn from learning theory? BMC Health Services Research, 12(1), 235.

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-12-235.pdf


Hovlid, E, O Bukve, K Haug, A Aslaksen & C von Plessen (2012). A new pathway for elective surgery to reduce cancellation rates. BMC Health Services Research, 12(1), 154.

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-12-154.pdf


Bukve, O & Saxi, H P (2011). Styringssystemet i Akershus fylkeskommune: vurdering i forkant av mulig overgang til parlamentarisme. Sogndal: HSF-rapport 2011:3. http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_18773


Bukve, O (2009). Styringsdialog – styring eller dialog? Om vilkåra for samhandling ved fleirnivåstyring. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 25:1.

http://www.idunn.no/ts/nst/2009/01/styringsdialog_styring_eller_dialog_-_om_vilkara_for_samhandling_ved_flei


Bukve, O, Ø Glosvik, H Mundal, J G Nesse, V Trengereid & Å Vebostad: Omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane – resultat og erfaringar. Sogndal, HSF-rapport 2009:4

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9543


Bukve, O, H Halkier & P de Souza eds. (2008). Towards New Nordic Regions. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag


Bukve, O (2008). The long and winding road: Regional reform in Norway. In Bukve, Halkier & de Souza eds.: Towards New Nordic Regions. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 15 -46.


Bukve, O (2008). Nordic regionalisation in a comparative perspective. In Bukve, Halkier & de Souza eds.: Towards New Nordic Regions. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 293 -312.


Gjerald, O I & O Bukve (2007). Parlamentarisme som styringsform på regionalt nivå

– frå konsensusstyre til majoritetsstyre. Sogndal, VF-rapport 07-04.

http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=12&articleid=1968


Bukve, O (2005). Towards a New Regionalism in Norway? In Sagan & Halkier: Regionalism Contested. Aldershot, Ashgate


Bukve, O (2004). Regional Governance and Development Networks in the Nordic Countries. Journal of Economics (Sapporo) vol.51:3-4, pp 257-269

http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/612/1/KEIZAI-51-3_4-11.pdf


Bukve, O & R Amdam red. (2004).  Det regionalpolitiske regimeskiftet – tilfellet Noreg. Trondheim, Tapir


Bukve, O, H Gammelsæter & A Løvik red (2004). Nord-Vestlandet – liv laga? Ålesund, Sunnmørspostens forlag


Bukve, O (2003). Forklaring og forståing i samfunnsvitskapane. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003:3, s 391 – 416. http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9013


Bukve, O (2002). Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, vol. 18:3, s. 163-183.'

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9007


Bukve, O og A Offerdal (red.) (2002). Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget


Bukve, O (2001): Lokale utviklingsnettverk. Ein komparativ analyse av næringsutvikling i åtte kommunar. Avhandling for dr. philos.-graden ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

HSF-rapport 5/2001 - Rapport 76, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9180


Bukve, O (2000). Lokal næringspolitikk i Norge: Mellom government og governance. Kommunal Ekonomi och Politik, vol 4:2, pp.55 –86.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20188/1/gupea_2077_20188_1.pdf


Bukve, O (2000). Towards the end of a Norwegian regional policy model? I Danson, Halkier& Brown (eds): Governance, Institutional Change and Regional Development. Aldershot, Ashgate


Bukve, O (1997).  Kommunal forvaltning og planlegging. Oslo, Det Norske  Samlaget.  3. utgåve (1. utgåve 1989)


Bukve, O (1996). Consensus, Majority Rule and Managerialism in Local Government: Norwegian Experiences and Prospects. Local Government Studies, Vol. 22, No. 1 (Spring 1996), pp. 147-168

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003939608433813


Bukve, O (1995). Local Economic Development Practices in Norway - Response to Economic Need or Institutional Product? In Norman Walzer (ed.):  Local Economic Development: Incentives and International Trends. Westview Press


Bukve, O & T P Hagen (1994). New roles in political and administrative leadership in Norwegian local government. In Baldersheim and Ståhlberg (ed.): Towards the Self-Regulating Municipality. Free Communes and Administrative Modernization in Scandinavia. Aldershot, Dartmouth


Bukve, O (1994).  Lokal utviklingspolitikk? Oslo, Det Norske Samlaget


Bukve, O & T P Hagen (red.) (1991). Nye styringsmodellar i kommunane. Oslo, Kommuneforlaget